Facultatea de Inginerie -- Modalitate Confirmare Loc

Pentru confirmare cadidații care s-au înscris online la concursul de admitere se vor prezenta cu un dosar de carton tip mapă care va conține documentele încarcate pe platformă. Pe coperta dosarului va fi trecut numele candidatului cu majuscule.

Toți candidații trebuie să respecte și urmatoarele :

Confirmare locuri LICENȚA

          Pentru  loc fără taxă:

 • Achitarea  la casieria universităţii a  taxei de confirmare în sumă de 200 lei
 • Prezentarea diplomei de bacalaureat  și a foii matricole în original  până la data de:
 • 24-28 iulie  2020,    ora 1600, dacă am fost admis iniţial;
 • 29 iulie  2020, ora 1600, dacă am fost admis în urma redistribuirii .

Pentru  loc cu taxă:

 • Achitarea la casieria universităţii a taxei de confirmare în sumă de 200 lei
 • Achitarea la casieria universităţii a primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare, în sumă de 500 lei, prezentarea diplomei de bacalaureat  în original (sau diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul/copie legalizată însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea unde se află originalul, pentru candidaţii care urmează două specializări în acelaşi timp) până la data de:
 • 24-28 iulie  2020,     ora 1600, dacă am am fost admis iniţial;
 • 29 iulie  2020, ora 1600, dacă am fost admis în urma redistribuirii 

 

 

Confirmare locuri MASTER

            Pentru  loc fără taxă:

 • Achitarea  la casieria universităţii a taxei de confirmare în sumă de 100 lei
 • Prezentarea diplomei de bacalaureat și a foii matricole, diplomei de licență și foaia matricolă sau suplimentul la diplomă în original sau adeverința de absolvire în original (pentru absolvenţii care au susţinut examenul de diplomă/licență în 2020) până la data de:
 • 25 iulie 2020,    ora 1600, dacă am fost admis iniţial;
 • 28 iulie 2020,  ora 1600 , dacă am fost admis în urma primei redistribuiri;
 • 29 iulie 2020, ora 1600, dacă am fost admis în urma redistribuirii pe bază de  cerere.

 

Pentru  loc cu taxă:

 • Achitarea la casieria universităţii a taxei de confirmare în sumă de 100 lei
 • Achitarea la casieria universităţii a primei tranşă din taxa  anuală de şcolarizare, în sumă de 500 lei , prezentarea diplomei de bacalaureat , diplomei de licență și foaia matricolă sau suplimentul la diplomă în original sau adeverința de absolvire în original (pentru absolvenţii care au susţinut examenul de diplomă/licență în 2020) (sau copii legalizate însoţite de adeverinţă în care se precizează la ce facultate sunt originalele în situaţia în care candidatul urmează două specializări în acelaşi timp), până la data de :
  • 25 iulie 2020,    ora 1600, dacă am fost admis iniţial;
  • 28 iulie 2020,  ora 1600 , dacă am fost admis în urma primei redistribuiri;
  • 29 iulie 2020, ora 1600, dacă am fost admis în urma redistribuirii pe bază de  cerere.